About Civitas Dei CZ/SKCivitas Dei is a Freemasonry group of Czech and Slovak speaking CMDRs.
(English version of text is below)

Kdo jsme?Civitas Dei je apolitický, sekulární a absolutně nezávislý Řád složený z CZ/SK hráčů s vnitřním uspořádáním podobným svobodným zednářům. Nejsme vázáni na žádné náboženství, power ani superpower. Tvoříme si svá pravidla a svůj svět uvnitř vlastního systému. Hráčům poskytujeme volnost v jejich volbě stylu hraní, nezáleží nám na tom, jestli podporujete jednu ze superpowers nebo se účastníte power play. Jediný požadavek je, aby tyto aktivity negativně neovlivňovaly činnost naší skupiny.


Spravujeme vlastní minor faction Civitas Dei v systémech Phanes a Wi, takže uvítáme zejména ty hráče, kteří se chtějí podílet na rozvoji této frakce. Jedná se o předvoj nástupu sofistikovanějších komunitních nástrojů jako jsou klany, guildy, atp. Máme vlastní frakci, která ovládá celý systém, vlastní stanice v tomto systému, rozdává mise skrz bulletin board, spadají pod ní security NPC a jiné NPC, vyplácí bounties v daném systému atp.


Znak sídla Civitas Dei, kterým je Mawson Oasis.Mezi hlavní aktivity řádu patří Bounty Hunting, boje v Conflict zónách, PvE i PvP, obchod, těžba a exploration. Každý si tedy může vybrat to své a aktivně se zapojit do hry s ostatními hráči. Každý den létáme společné wingy a pořádáme nejrůznější akce, na kterých má každý možnost naučit se něco nového, případně předat své zkušenosti dál. Na našem chatu je téměř vždy někdo online (ve špičce přes 40 lidí), takže je možné se zeptat, případně domluvit wing.

Jsme sedmý největší wing na Inaře a největší wing založený na hráčích jedné národnosti!

Hráčům nabízíme:
 • Zaškolení každého nového člena vlastním osobním mentorem!
 • Pomoc nováčkům i zkušeným hráčům.
 • Propracovanou strategii wingového létání ---> efektivnější výdělky a rychlejší budování bojového, obchodního a navy ranku.
 • Výcvik a zdokonalení se v PvP.
 • Lukrativní obchodní cesty a těžební lokace.
 • Společné akce na podporu naší frakce.
 • Další pravidelné společné akce všeho druhu (PvE, PvP, SRV, závody, atp.)
 • Ochrana od ostatních členů.
 • Universitas Civitate Dei - Vlastní výukové materiály a poradní a vzdělávací činnost pro začínající hráče.
 • Obsáhlé fórum - Na našem fóru sdílíme užitečné nástroje pro hraní Elite, nejrůznější sestavy lodí a zajímavosti z Elite Lore.


Podrobnější informace o struktuře a historii Řádu naleznete pod záložkou HISTORY.

Komunikace probíhá na Discordu, odkaz pro vstup: https://discord.gg/0iueflEXhSV3zcGA


Vstupní podmínky do Řádu:

Uvítáme jak zkušené hráče, tak i úplné nováčky. Nemáme žádné požadavky na ranky, lodě, reputaci atp. Jelikož ale tato skupina vznikla na základě toho, že chceme nějakým ucelenějším způsobem organizovat CZ/SK hráče, tak hledáme zejména ty, kteří nechtějí létat sami, a kteří budou ochotní přidat pomocnou ruku při správě naší minor faction.

Chceš se stát členem Řádu a společně s námi budovat prosperující stát? Máme možnost vybudovat si kus svého vesmíru v Elite Dangerous, tak proč toho nevyužít!

Přihlásit se je možné přes formulář vpravo, kde napiš stručně pár důvodů, proč se chceš k nám přidat.Informace o Phanes (hlavní systém Řádu):
 • Necelých 56ly od Sol,
 • v systému je LOW RES pro začátečníky HIGH RES a HAZ RES pro mazáky, máme RESky jak v kamenných tak i v ledových prstencích,
 • populace 1,5 milionuPohled na jediný outpost v systému Quimper Dock a planetu, kolem které obíhá Phanes 2:Výhled z outpostu Quimper Dock na planetu Phanes 2:


Outpost na povrchu Phanes 2, Mcallaster prospect:


Náš domov, Mawson Oasis:


Město Mendeleev Prospect na povrchu měsíce Muztagh:


Jediný Earth-like world v systému Wilde´s World:


Prstence planety Phanes 5, kde probíhá Bounty Hunting:Fotogalerie ze společných akcí:


---

Civitas Dei is apolitical and independent group of Czech and Slovak players with internal organization similar to Freemasonry. We are not bound to any religion, power or superpower. We create our own rules and its own world inside our system. We give players freedom in their choice of playing style, it does not matter whether you support one of the Superpowers or participate in power play. The only requirement is that these activities do not negatively affect the activities of our group.

We govern our own minor faction called Civitas Dei in system Phanes. We welcome especially those players, who want to participate in the growth of our faction. It is the vanguard of community before onset of sophisticated tools such as clans, guilds, etc.. We have our own faction, which controls the entire system, owns stations in this system, gives missions through bulletin board, have own security NPCs and other NPCs, pays bounties in the system and so on.

This is a sign of our headquarters of Civitas Dei, which is station Mawson Oasis.

Our main activities include Bounty Huntings, fighting in Conflict Zones, PvE and PvP trading, mining and exploration. Everyone can thus choose theirs and actively participate in game with other players. Every day we fly together in wings and organize various events in which everyone has the opportunity to learn something new, or pass their experience futher. On our chat is almost always someone online (in peak time over 40 people), so it is possible to ask, or to arrange wing.

We offer:

 • Sophisticated strategy of wing flying ---> more efficient earnings and faster growing of combat, commercial and navy ranks.
 • Training and improvement in PvP.
 • Lucrative trade routes and mining locations.
 • United actions to support our faction.
 • Another regular actions of all kinds (PvE, PvP, SRV, races, etc.).
 • Protection from other members.
 • Universitas Civitate Dei - Our own learning materials, advisory and educational activities for beginning players.
 • Extensive forum - On our forum we share useful tools, various ship builds and interests of Elite Lore.
 • For more information about the structure and history of the Order can be found under section HISTORY.
 • Communication takes place on Discord, link to enter: https://discord.gg/0iueflEXhSV3zcGA

The entrance conditions to the Order:

As we are group of Czech and Slovak people, we request Czech or Slovak speaking CMDRs. We welcome both experienced players and complete novices. We have no requirements for ranks, ships, reputation etc. But since the group was founded on the basis that we want to coherently organize Czech and Slovak players, hence we are looking especially those players who do not want to fly alone, and who want to help in managing our minor faction.

Would you like to become a member of our Order and build together with us a prosperous state? We have the opportunity to build a piece of our own universe in Elite Dangerous, so why not take the opportunity!

Sign-in is possible via the form on the right. Write there briefly a couple of reasons why you want to join us.

Command room

No messages...

General discussion

19 Feb 2016, 5:06pm
Hatatytla wrote:
== ==== ==== ======= == ========= = ====, == == ========= ==== ==========. = ===== ========== == == =========== ==== =========. ===== ==== == ===== ====...
21 Feb 2016, 4:11am
Jasmenoid wrote:
= == == ==== ==== ====
22 Feb 2016, 6:44am
REDONIUS wrote:
==== =====,========= ==== ==== ==== ====== == ==
01 Jun 2016, 2:26pm
Elmmont wrote:
============= ===== ====== = ======= ==== = ============ ...======:=======.===================================
23 Jun 2016, 2:29pm
Elmmont wrote:
============= ===== ====== = ======= === ====== ===== ===============:=======.===================================
/ posts are visible just to wing members /

Latest wing members

CMDRRankShipPowerLocationDist  TZD    
Alex FreeManPathfinderPython---------
SnakeCzHarmless---------
ChalazarHarmless---------
Daniel PoliakHarmless---------
F4r0DealerCobra Mk III---------
MadMikelHarmless---------
SamostanekScoutCobra Mk IV
---------
Darth VladimirHarmless---------
RantokExpert---------
sHade414Harmless---------
Tip: You can multisort columns by using Shift key.
Civitas Dei CZ/SK

You must be logged in...

Wing info

Name: Civitas Dei CZ/SK
Allegiance: Independent
Power: Independent
Flying in: open play
Platforms: PC/Mac
Wing commander: Hatatytla

Members: 343
Ships: 780
Headquarters: Phanes [Mawson Oasis]
Minor faction: Civitas Dei

Average combat rank: Novice
Average trade rank: Dealer
Average exploration rank: Scout

In coalition with: